Ποιότητα

 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΙSO 9001:2015
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
 • ISO 22000
 • FSSC 22000
 • BRC
 • IFS
 • AGRO2.1-2.2
 • AGRO2.1-2.2
 • GLOBALG.A.P
 • GLOBALG.A.P
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού
 • Συγγραφή απαιτήσεων για συνεργασία με logistics provider